Australian Embassy
Israel

האם ניתן להאריך את השהייה באוסטרליה

האם ניתן להאריך את השהייה מעבר לתקופה הראשונית שאושרה על ידי השגרירות


אם מצוין על הויזה 

 NO FURTHER STAY 8503

משמעות הדבר שלא ניתן להאריך את הויזה לאחר הכניסה לאוסטרליה. כמו כן לא ניתן להגיש בקשה לכל ויזה אחרת בתוך אוסטרליה. שימו לב שעל פי חוקי ההגירה באוסטרליה השלטונות חייבים לעצור ולגרש כל אדם הנמצא באוסטרליה ללא ויזה תקפה. לכן מומלץ לאלה המתכוונים להישאר באוסטרליה יותר מהתקופה המאושרת.

בד"כ ביטול ויזה ו/או גירוש מאוסטרליה, מונע כניסה חוזרת לאוסטרליה למשך מספר שנים ועלול להשפיע על החלטות של מדינות אחרות באשר להנפקת ויזה לאותן מדינות