Australian Embassy
Israel

heb - visas - stay more

האם ניתן להאריך את השהייה מעבר לתקופה הראשונית שאושרה על ידי השגרירות


אם מודפס על הויזה - בצד ימין למעלה

 NO FURTHER STAY 8503

משמעות הדבר שלא ניתן להאריך את הויזה לאחר הכניסה לאוסטרליה. כמו כן לא ניתן להגיש בקשה לכל ויזה אחרת בתוך אוסטרליה. שימו לב שעל פי חוקי ההגירה באוסטרליה השלטונות חייבים לעצור ולגרש כל אדם הנמצא באוסטרליה ללא ויזה תקפה. לכן מומלץ לאלה המתכוונים להישאר באוסטרליה יותר משלושה חודשים, לציין זאת בטופס הבקשה

בד"כ ביטול ויזה ו/או גירוש מאוסטרליה, מונע כניסה חוזרת לאוסטרליה למשך מספר שנים ועלול להשפיע על החלטות של מדינות אחרות באשר להנפקת ויזה לאותן מדינות