Australian Embassy
Israel

heb - visas - working in Aus 2

אם כך, כיצד ניתן לעבוד באוסטרליה באופן חוקי

הדרך החוקית היחידה היא ע"י קבלת ויזת הגירה או תושב ארעי שמאפשרות עבודה

לקבלת ויזת תושב ארעי עם אישור עבודה צריך למצוא מעסיק / ספונסור אוסטרלי.  המעסיק / ספונסור  חייב קודם כל לקבל אישור ממשרד ההגירה האוסטרלי ל"ייבא" עובד זר

משרד ההגירה ייתן את האישור בכפוף למספר תנאים, כולל

א - המקצוע נמצא ברשימת המקצועות הדרושים באוסטרליה ודורש רמה מקצועית גבוהה (כלומר לא לעובדים בלתי מקצועיים או מקצועות שלא דורשים לימודים גבוהים).

ב - משרד ההגירה משתכנע שלא ניתן היה למצוא עובד מתאים באוסטרליה. 

ג - משרד ההגירה משתכנע שהבקשה סבירה בהתחשב בגודל העסק והפעילות העסקית.

רק לאחר שהמעסיק / הספונסור מקבל את האישור ממשרד ההגירה באוסטרליה, ניתן להגיש את הבקשה לויזת תושב ארעי באותו משרד באוסטרליה שאישר את ה  

SPONSORSHIP

. הדבר נעשה דרך הדואר ישר מול המשרד הרלוונטי באוסטרליה

מידע נוסף בנושא ויזות הגירה ועבודה נמצא באתר משרד ההגירה