Australian Embassy
Israel

heb - visas - immi

אשרת הגירה / עבודה לאוסטרליה

תודה על ההתעניינות בנושא הגירה לאוסטרליה / עבודה באוסטרליה
נא לקרוא בעיון את הכתוב כאן, ואת המסמכים המצורפים, ולפעול בהתאם להנחיות
על מנת לעבוד באוסטרליה יש לקבל, בין היתר, אשרת הגירה או אשרת תושב ארעי מתאימה

אסור בהחלט, וזו גם עבירה על החוק, לעבוד באוסטרליה כשברשותך אשרת תייר

אין השגרירות יכולה לעזור בחיפוש תעסוקה באוסטרליה


 מידע כללי על התהליכים ועל מדיניות ההגירה לאוסטרליה

 

מגישי בקשה על בסיס מערכת יחסים עם בן או בת זוג אוסטרלים (כגון נישואים, אירוסין, דה-פקטו ובני זוג מאותו מין) מתבקשים לפנות לשגרירות באמצעות הדואר האלקטרוני לקבלת הנחיות נוספות להגשת הבקשה בנוסף למידע המופיע בחוברת המתאימה.