Australian Embassy
Israel

heb - visas - more help

קבלת עזרה נוספת

בהתאם לכללי האתיקה הנהוגים ע"י ממשלת אוסטרליה, אין אנו רשאים לתת יעוץ או להעריך את סיכוייכם לקבלת אשרה כל שהיא קודם הגשת הבקשה ותשלום האגרה כנדרש.

ניתן להעזר באתר משרד ההגירה לגבי סוג האשרה המתאים ביותר 

 אם לאחר קבלת חוברת ההגירה או הטפסים המתאימים ברצונכם לקבל עזרה או סיוע, תוכלו להתקשר עם סוכן הגירה מורשה באוסטרליה דרך רשות סוכני ההגירה

כתובת הרשות לסוכני הגירה באוסטרליה היא

 
Migration Agents Registration Authority – MARA
P.O. Box Q1551, QVB, NSW, 1230 Australia
Telephone: +612 9299 5446 Fax: +612 9299 8448

MARA


אם הנכם זקוקים לעזרה, מומלץ להיעזר בשירותים של סוכני הגירה מורשים, המחויבים ברמת ידע גבוהה לאחר בחינות קבלה של ממשלת אוסטרליה. סוכנים מורשים

REGISTERED MIGRATION AGENTS

פועלים לפי כללי אתיקה מקצועית ברורים וכתובים המגינים על כספו וזכויותיו של הלקוח. מתן ייעוץ בענייני הגירה באוסטרליה שלא ע"י סוכן מורשה נחשב לעבירה על החוק. ניתן לאמת את פרטי הסוכן דרך הרשות לסוכני הגירה

נא לבדוק אם הסוכן שלך מורשה באתר הנ"ל