Australian Embassy
Israel

heb - visas - more help

קבלת עזרה נוספת

בהתאם לכללי האתיקה הנהוגים ע"י ממשלת אוסטרליה, אין אנו רשאים לתת יעוץ או להעריך את סיכוייכם לקבלת אשרה כל שהיא קודם הגשת הבקשה ותשלום האגרה כנדרש.

ניתן להעזר באתר משרד ההגירה לגבי סוג האשרה המתאים ביותר 

 אם לאחר קבלת חוברת ההגירה או הטפסים המתאימים ברצונכם לקבל עזרה או סיוע, יש לשקול פניה לסוכן הגירה מורשה באוסטרליה דרך רשות סוכני ההגירה

 

נא לבדוק אם הסוכן שלך מורשה באתר הנ"ל