Australian Embassy
Israel

heb - visas - finish

לסיכום

אנו מקווים שמצאתם את המידע שבמסמך זה מועיל ושימושי. למידע נוסף נא לפנות לשגרירות האוסטרלית בכתב ל- ת.ד 29108  ת"א, או לדואר אלקטרוני

immigration.telaviv@dfat.gov.au.

נא למסור שם וכתובת מלאים מאחר ולא ניתן להעביר תשובות, טפסים ומידע דרך הפקס. פניות ללא פרטים מלאים, לא תיעננה. לא ניתן לקבל מידע נוסף דרך הטלפון

תשובתנו תשלח תוך 7 ימים במידה והמידע לא נמצא באתר זה או באתר של משרד ההגירה האוסטרלי

בכבוד רב

מחלקת ויזות, הגירה ואזרחות