Australian Embassy
Israel

heb - visas - prices

 

את כל האגרות יש לשלם דרך אתר משרד ההגירה בזמן הגשת הבקשה דרך האינטרנט.  המחיר יופיע על המסך.

ניתן גם לשלם דרך ספקי השירות או סוכני הגירה מורשים.

לידיעתכם המחירון המלא.