Australian Embassy
Israel

heb - visas - CONSENT FORM

למרות הכתוב בדפי ההסבר של טופס ההסכמה, יש צורך בחתימה של שני ההורים גם אם הקטין נוסע עם שני ההורים. יש לצרף

  •  לטופס ההסכמה  1229
  • העתק של תעודת הלידה של הקטין 
  • במידה והקטין נוסע ללא ליווי של הורה ולא מתארח אצל קרובי משפחה באוסטרליה, יש לצרף טופס 1257  מהמארח באוסטרליה בנוסף לטופס ההסכמה מההורים

חריגים

אם מדובר במשפחה חד-הורית ניתן להסתפק בחתימה של הורה אחד בלבד בתנאי שבתעודת לידה מופיע שם של הורה אחד בלבד

 
במידה וההורים פרודים או גרושים יש לצרף העתק מאושר ע"י עורך דין או נוטריון של הסכם הגירושים המאשר שלאחד ההורים יש חזקה ומשמורת בלעדיים

במידה ואחד ההורים נפטר יש לצרף העתק מאושר ע"י עורך דין או נוטריון של תעודת הפטירה של ההורה

 
במקרים אחרים יש לצרף פסק דין מבית המשפט המאפשר את הנסיעה עם הורה אחד בלבד