Australian Embassy
Israel

קיבלתי סירוב - מה האופציות שעומדות לרשותי

בקשתי לויזה נדחתה. מהן האופציות העומדות לרשותי

מרגע קבלת ההחלטה על ידי השגרירות לא ניתן על פי חוק לשנות את ההחלטה או לדון באותה בקשה מחדש. מכתבים\פקסים/טלפונים בנושא זה לא נענים. לא ניתן להוסיף מסמכים או מידע לבקשה  שסורבה.

 

אופציות

1. אם יש לכם זכות ערעור באמצעות קרובי משפחה באוסטרליה. זכות ערעור ניתנת רק לקרובי משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בעל, אישה או ילדים) הנמצאים באוסטרליה במעמד של אזרח או תושב קבע והוזכרו באופן מפורש בטופס הבקשה שהגשתם. מכתב הסירוב מהשגרירות יציין בצורה ברורה אם יש לכם זכות ערעור. את הערעור מגיש קרוב המשפחה באוסטרליה. פרטים נוספים מצוינים במכתב הסירוב. הליך הערר יכול להמשך מספר חודשים. אם הערעור יצליח, השגרירות תקבל הנחיה מתאימה להנפיק לכם אשרה

2. הגשת בקשה חדשה לשגרירות (כולל תשלום אגרה והגשת כל המסמכים התומכים מחדש) במידה וברצונכם להגיש מידע או מסמכים חדשים ומהותיים שלא נמסרו עם הבקשה המקורית. נא לשקול בכובד ראש את כדאיות הגשת הבקשה החדשה מאחר ולא ניתן לקבל החזר של האגרה גם אם הבקשה החדשה נדחית