Australian Embassy
Israel

heb - visas - asking for visa in Aus

תעודות מידע פלילי ( יושר - תעודת מרשם פלילי)

המידע לגבי תעודות יושר (תעודת מידע פלילי) מתייחס לתעודות הנדרשות לצורך בקשות לאשרה\ויזה לאוסטרליה או אזרחות אוסטרלית בלבד. למטרות אחרות (כגון תעודות למעסיקים בחו"ל או גופים אחרים) יש לבקש מהמשטרה לשלוח את התעודה ישירות לגורם המבקש ואם הדבר לא ניתן יש לבקש שהתעודה תישלח לשגרירות הישראלית במדינה הנדרשת (למשל שגרירות ישראל באוסטרליה). לשגרירויות הישראליות יש סמכות להעביר את התעודה למבקש\ת וגופים חיצוניים. יש לדון בכך ישירות מול משטרת ישראל או השגרירות הישראלית הרלוונטית.

 

אזרחים ותושבים ישראלים יכולים להגיש את הקשה לתעודת מידע פלילי דרך האתר של משטרת ישראל.  אם אין באפשרותכם להגיש דרך האתר,תוכלו להגיש את הבקשה בתחנת המשטרה או השגרירות\קונסוליה  הישראלית הקרובים אליכם. יש לבקש מהמשטרה לשלוח את התעודה לשגרירות אוסטרליה ב תל-אביב.

 

 נא לא להזמין תעודת יושר\מרשם פלילי לפני  קבלת פניה מהפקיד שמטפל בבקשתכם.  

 

שימו לב שתדפיס של עיון במרשם הפלילי(ר.פ)  שמופק  בשפה העברית בתחנת המשטרה המקומית אינו קביל.  רק "תעודת מידע פלילי" שמונפקת על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל בירושליים.  

 

לפי חוק "המידע הפלילי ותקנות השבים 2019" משטרת ישראל אינה מוסרת תעודות מידע פלילי למגיש הבקשה. התעודות מועברות, כעבור כ- 4 עד 5 שבועות, ישירות לשגרירויות אוסטרליה בתל אביב. לפי אותו חוק השגרירות האוסטרלית לא תעביר את התעודה לאזרח. 

 

התעודות נשמרות בשגרירות עד לקבלת פניה מהמשרד \פקיד של משרד ההגירה של אוסטרליה שמטפל בבקשה שלכם להעביר אליהם את התעודה.  המשרד שמטפל בבקשה שלכם יכול להיות ממוקם באוסטרליה או באחת משגרירויות אוסטרליה בעולם.

 

ממספר סיבות חוקיות ואחרות  השגרירות  לא מוסרת מידע לקהל\אזרח על קבלת תעודות המידע הפלילי ועל שליחתה למשרד המטפל. במקרה וחל עיכוב משמעותי של יותר מחודשיים יש לפנות ישירות למשרד המטפל היכול, במקרה הצורך, ליצור קשר ישיר עם השגרירות בתל אביב לבירור הענין.

 

אם אין לכם דרך ליצור קשר עם המשרד\הפקיד שמטפל בבקשה שלכם יש להעלות\לצרף לבקשה שלכם העתק של הגרסה האנגלית של עמוד זה. בעקבות זאת המשרד\פקיד המטפל יצור קשר עם משרדנו ויבקש את התעודה.  
גרסה אנגלית