Australian Embassy
Israel

heb - visas - asking for visa in Aus

תעודות יושר - תעודת מרשם פלילי

המידע לגבי תעודות יושר (תעודת מרשם פלילי) מתייחס לתעודות הנדרשות לצורך בקשות לאשרה\ויזה לאוסטרליה או אזרחות אוסטרלית בלבד. למטרות אחרות (כגון תעודות למעסיקים או גופים אחרים) יש לבקש מהמשטרה לשלוח את התעודה ישירות לגורם המבקש ואם הדבר לא ניתן יש לבקש שהתעודה תישלח לשגרירות הישראלית במדינה הנדרשת (למשל שגרירות ישראל באוסטרליה). לשגרירויות הישראליות יש סמכות להעביר את התעודה למבקש\ת וגופים חיצוניים. יש לדון בכך ישירות מול משטרת ישראל או השגרירות הישראלית הרלוונטית

 

  נא לא להזמין תעודת יושר לפני הגשת הבקשה לאשרהויזה במשרד ההגירה.  אם נקבל תעודת יושר עבורך ולא נוכל לשייך אותה לבקשה פעילה בטיפול התעודה תושמד מאחר ואיננו יכולים לשמור את התעודה עד להגשת הבקשה

 משטרת ישראל אינה מוסרת תעודות יושר למגיש הבקשה. התעודות מועברות, כעבור כ- 4 עד 5 שבועות, ישירות לשגרירות אוסטרליה בתל אביב. התעודות נשמרות בשגרירות עד לקבלת פניה מהמשרד המטפל באוסטרליה להעברת התעודה אליהם בדואר דיפלומטי. משך תהליך זה הוא כ- 3 עד 4 שבועות נוספים. אי לכך, משך העברת המסמך עשוי להגיע לחודשיים לפחות

   STREAM 1C REFERAL  המשרד המטפל יבקש את התעודה ממשרדנו על ידי שליחת בקשת

       ICSEממערכת התקשורת הפנימית  

מטעמי חיסיון ובשל סיבות ארגוניות, אין השגרירות רשאית למסור למגישי הבקשות פרטים על קבלת תעודות יושר ועל שליחתן לאוסטרליה. במקרה וחל עיכוב משמעותי של יותר מחודשיים יש להתקשר ישירות למשרד המטפל באוסטרליה היכול, במקרה הצורך, ליצור קשר ישיר עם השגרירות בתל אביב לבירור העני

אם אין לכם דרך ליצור קשר טלפוני עם המשרד\הפקיד שמטפל בבקשה שלכם יש להעלות\לצרף לבקשה שלכם העתק של הגרסה האנגלית של עמוד זה. בעקבות זאת המשרד\פקיד המטפל יצור קשר עם משרדנו. יש לסמן את העמוד\מסמך בשם  Police Certificate
גרסה אנגלית