Australian Embassy
Israel

heb - visas - asking for visa in Aus

תעודות יושר - תעודת מרשם פלילי

המידע לגבי תעודות יושר (תעודת מידע פלילי) מתייחס לתעודות הנדרשות לצורך בקשות לאשרה\ויזה לאוסטרליה או אזרחות אוסטרלית בלבד. למטרות אחרות (כגון תעודות למעסיקים או גופים אחרים) יש לבקש מהמשטרה לשלוח את התעודה ישירות לגורם המבקש ואם הדבר לא ניתן יש לבקש שהתעודה תישלח לשגרירות הישראלית במדינה הנדרשת (למשל שגרירות ישראל באוסטרליה). לשגרירויות הישראליות יש סמכות להעביר את התעודה למבקש\ת וגופים חיצוניים. יש לדון בכך ישירות מול משטרת ישראל או השגרירות הישראלית הרלוונטית.

 

  נא לא להזמין תעודת יושר\מרשם פלילי לפני הגשת הבקשה לאשרה\ויזה .  

 

שימו לב שתדפיס של עיון במרשם הפלילי שמופק  בעברית בתחנת המשטרה המקומית אינו קביל.  רק "תעודת מידע פלילי" שמונפקת על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל בירושליים.  

 

לפי חוק "המידע הפלילי ותקנות השבים 2019" משטרת ישראל אינה מוסרת תעודות יושר למגיש הבקשה. התעודות מועברות, כעבור כ- 4 עד 5 שבועות, ישירות לשגרירויות אוסטרליה בתל אביב. לפי אותו חוק השגרירות לא תעביר את התעודה לאזרח. 

 

התעודות נשמרות בשגרירות עד לקבלת פניה( Stream 1C Referral ) מהמשרד המטפל באוסטרליה להעביר אליהם את התעודה.  

 

ממספר סיבות חוקיות ואחרות  השגרירות  לא מוסרת מידע לקהל\אזרח על קבלת תעודות המידע הפלילי ועל שליחתה למשרד המטפל. במקרה וחל עיכוב משמעותי של יותר מחודשיים יש לפנות ישירות למשרד המטפל היכול, במקרה הצורך, ליצור קשר ישיר עם השגרירות בתל אביב לבירור הענין.

 

אם אין לכם דרך ליצור קשר טלפוני עם המשרד\הפקיד שמטפל בבקשה שלכם יש להעלות\לצרף לבקשה שלכם העתק של הגרסה האנגלית של עמוד זה. בעקבות זאת המשרד\פקיד המטפל יצור קשר עם משרדנו ויבקש את התעודה.  
גרסה אנגלית